Great vacancy Cynllun Carlam Ffeithiol Cymru hiring now

New Recruit Banner.jpg

Applicant Portal

:

Job Details: Cynllun Carlam Ffeithiol Cymru

Full details of the job.

    
Cynllun Carlam Ffeithiol Cymru
VN1405
Non-C4 Location
United Kingdom
User-added image

I weld yr hysbyseb Saesneg, cliciwch yma
For the English language advert please click here  
 
LLEOLIAD CYNHYRCHU Y TELIR AMDANO * HYFFORDDIANT O’R RADD FLAENAF * GWYBODAETH AM GOMISIYNU * MENTORIAID BLAENLLAW YN Y DIWYDIANT

Mae’r Cynllun Carlam Ffeithiol yn rhaglen ddatblygu flaengar a’i nod yw cyflymu gyrfaoedd cynhyrchwyr ffeithiol mwyaf talentog a chreadigol Cymru. 

Mae’r Cynllun Carlam yn creu enillwyr busnes i Gymru drwy godi proffiliau, gwella sgiliau a chynyddu profiad, ac ehangu rhwydweithiau cynhyrchwyr, cynhyrchwyr/cyfarwyddwyr, cynhyrchwyr cyfres, uwch gynhyrchwyr a chynhyrchwyr datblygu gorau’r wlad. Rydym ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer carfan nesaf y Cynllun Carlam i feithrin hyder a sicrhau bod cynhyrchu ffeithiol yng Nghymru yn mynd o nerth i nerth.

Mae croeso i bawb sydd â’r profiad perthnasol wneud cais. Ein huchelgais yw creu carfan fwy amrywiol ar gyfer Cynllun Carlam 3.  Rydyn ni eisiau gwella cynrychiolaeth amrywiaeth ethnig, anabledd a chefndiroedd economaidd-gymdeithasol, ac rydyn ni wedi ehangu’r ystod o brofiadau sydd eu hangen i wneud cais am y cynllun. Er nad yw’r gallu i siarad Cymraeg yn orfodol, bydd dau le yn cael eu neilltuo i siaradwyr Cymraeg rhugl sydd â sgiliau cyfathrebu gwych yn y Gymraeg ac sydd wedi ymrwymo i weithio’n ddwyieithog.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn elwa o hyfforddiant o’r radd flaenaf yn y diwydiant, lleoliadau cynhyrchu y telir amdanynt, mentoriaid comisiynu a chynhyrchu, gwybodaeth am gomisiynu, cefnogaeth unigol, a bod yn rhan o garfan ddeinamig a chefnogol.

Pwrpas y Cynllun Carlam Ffeithiol yw meithrin hyder a chodi proffil talentau cynhyrchu ffeithiol Cymru.  I wneud cais, rhaid i chi fod yn gweithio yn y sector ‘heb ei sgriptio’ yng Nghymru neu’n gallu darparu tystiolaeth o’ch ymrwymiad i weithio yma:
 • Bydd gennych chi brofiad amlwg a byddwch wedi gweithio ym maes darlledu fel cynhyrchydd, cynhyrchydd/cyfarwyddwr, cynhyrchydd cyfres, uwch gynhyrchydd neu gynhyrchydd datblygu.
 • Mae’n rhaid bod gan bob ymgeisydd brofiad mewn un neu ragor o'r genres canlynol: ffeithiol, rhaglenni dogfen, ffeithiol arbenigol, adloniant ffeithiol neu ddatblygu. 
 • Bydd gennych hyder golygyddol a chreadigol, a byddwch chi’n barod i wthio ffiniau a chymryd risgiau i herio rhagdybiaethau.
 • Byddwch yn arloesol a bydd gennych syniadau gwreiddiol sydd wedi bod yn allweddol i greu rhaglenni mae cynulleidfaoedd a darlledwyr wrth eu bodd â nhw.
 • Byddwch yn frwd dros ac wedi cael profiad o greu neu weithio mewn timau cynhyrchu gydag amrywiaeth eang o leisiau a chefndiroedd. 
 • Mae gennych chi’r profiad neu’r potensial i fod yn arweinydd strategol gyda’r sgiliau a’r gwytnwch i arwain timau creadigol a chydweithredol. 

Os hoffech glywed mwy am y Cynllun Carlam Ffeithiol, e-bostiwch hannah@hannahcorneck.com i gofrestru ar gyfer digwyddiad byw ar-lein ar ddydd Gwener 11 Tachwedd am 1330 a fydd yn trafod cynnwys y cynllun ac yn cynnig awgrymiadau ar sut i lenwi’r ffurflen gais.  Nodwch ‘FFT Q&A’ yn llinell bwnc yr e-bost.
 
N/A
I gwblhau eich cais, atebwch y cwestiynau isod. Gallwch uwchlwytho eich cais mewn un atodiad wrth ei gyflwyno. Gellir atodi hwn at eich cais fel dogfen PDF neu Word.

Cwestiynau
1.    Beth yw eich rôl ar hyn o bryd a pha rôl ydych chi’n gobeithio ei chael drwy’r Cynllun Carlam?
2.    Esboniwch pam eich bod yn haeddu lle yn y cynllun hwn drwy ddweud wrthym am eich:
 • Cryfderau (hyd at 100 gair)
 • Uchelgais (hyd at 100 gair)
 • Meysydd i’w datblygu (hyd at 100 gair)
3.    Mae’r cynllun hwn ar gyfer cynhyrchwyr sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru. Rhowch enghreifftiau o’ch ymrwymiad i ddatblygu a chynyddu eich gwaith cynhyrchu ‘heb ei sgriptio’ yng Nghymru (dim mwy na 250 gair).

4.    Rhowch enghraifft sy’n dangos eich creadigrwydd naill ai ym maes cynhyrchu neu ddatblygu (hyd at 250 gair). 

5.    Rhowch enghraifft o gam (golygyddol, cynhyrchu neu recriwtio) y gwnaethoch ei weithredu i adlewyrchu cynulleidfaoedd yn well ar y sgrin. Esboniwch yr effaith a gafodd hyn (hyd at 250 gair).  

6.    Pa ddatblygiadau diweddar yn y diwydiant sy’n eich cyffroi? Eglurwch pam (hyd at 250 gair).

7.    Beth yw lefel eich Cymraeg ysgrifenedig a llafar? Dewiswch o blith yr isod:
 • Lefel Mynediad
 • Lefel 1 – Sylfaen
 • Lefel 2 – Canolradd
 • Lefel 3 – Uwch
 • Lefel 4 – Rhugl
8. Sut wnaethoch chi glywed am Cynllun Carlam?
N/A
20 Nov 2022